JEDEN A POL ROKA

Už jeden a pol roka v neistote.

Dňa 10.mája 2018 sa rozplynula naša dôvera v právny štát a demokraciu, takzvanú. Pokojný život, ktorý naša čerstvo rozrastená rodina viedla podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, sa zmenil na dni v neistote. Čo sa vlastne stalo?

Nezodpovedaných otázok a myšlienok máme nekonečne veľa, preto sa táto až neuveriteľná situácia ťažko opisuje. Totižto na základe príkazu na domovú prehliadku nám národná kriminálna agentúra prevrátila domov naruby. Ctíme si hodnoty rodiny, kultúry, tradície, históriu.. Prostredníctvom pagan shopu arkona.sk, ktorý prevádzkujem, sa snažíme oprášiť a vniesť kúsok ducha našej minulosti i do súčasnej modernej doby. Počas nášho fungovania sme sa vždy stretli s pozitívnym ohlasom a podporou od mnohých ľudí, ktorí s nami zdieľajú podobné myšlienky a majú záujem o hľadanie a poznanie svojej identity. U nás totiž nejde iba o obchod, za tú dobu sa okolo nás vytvorila komunita ľudí, ktorá sa stretáva počas pôvodných sviatkov, slávime spoločne slnovraty, vynášame Morenu, nosíme do lesa obety bohom a prihovárame sa pri ohni predkom. Naša rodina, priatelia, známi i menej známi vedia, že to všetko robíme úprimne a tak to jednoducho cítime. Teší nás, že sa táto komunita rozrastá a mocnie.

Do toho však prišla rana ako blesk z jasného neba, no akiste ju nevyslal Perún.

Na základe kohosi výmyslov, kohosi, kto nepozná, ba snáď ani nemá záujem poznať, podstatu našej viery, sa z mnohých ochraňujúcich symbolov odrazu stala „extrémistická symbolika“, na ktorú existuje paragraf a trestná sadzba 3-8 rokov.

A tak sa stalo, že pán vyšetrovateľ, na základe svojej „operatívno-pátracej činnosti“ u nás vypátral, že vyrábame, propagujeme a prostredníctvom prevádzkovania nášho pagan shopu šírime extrémizmus, t.j. potláčame ľudské práva a slobody.

Radi by sme zverejnili všetky vyšetrovateľom uvedené „dôvody“, no až do ukončenia prípadu by to mohlo by to byť pre nás kontraproduktívne. Ako príklad za všetky sme ešte na začiatku zverejnili dôvod so symbolom Triskel, ktorý sa údajne považuje za trojcípy hákový kríž. Vskutku nepoznám nikoho, kto by okrem nich stretol s takýmto výkladom, no ako vidno, aj pod takéto hlášky sa podpisujú súdni znalci. Obraz nech si urobí každý sám.

Takto podobne formulované dôvody predostreté pred sudcom sú postačujúce na to, aby vydal povolenie na domovú prehliadku. A to sme si mysleli, že nám Ústava SR zaručuje nedotknuteľnosť obydlia. Niekto s vyššou mocou na vás ukáže prstom a označí za nežiadúceho extrémistu, hoc na to nemá žiadne podložené fakty, je totalita, nie demokracia. Snáď sa stal len omyl?

Po predložení tohto spisu „Príkazu na domovú prehliadku“ nás vyšetrovateľ následne vyzval, aby sme mu vydali extrémistický materiál. Nuž, keďže nemáme vedomosť o tom (v našom právnom štáte neexistuje zoznam extrémistického materiálu), ako má taký materiál vyzerať, opýtame sa, čo konkrétne má na mysli? Drogy, zbrane? A tu prichádza snáď pointa príbehu – ani on nevie. Táto vyškolená elitná jednotka sa teda pustila do prezerania našich výrobkov, akoby nestačilo si ich prezerať v internetovom katalógu. Nerozlišovali obchodné od súkromných vecí a na základe vlastného uváženia, len tak bezhlavo hádzali veci do vriec. Keď sa nevedeli rozhodnúť, pomáhal ako vedel i google. Svietnik v tvare kolovratu vedľa svadobnej fotky tiež padol za obeť, ktovie akým extrémizmom sa previnil.. Keď fotografovi došla baterka vo foťáku a kolegovia boli unavení z počítania asi 1000 kusov plechových odznakov s logami metalových kapiel, rozlúčili sme sa. Žiadne otázky, žiadne odpovede, kedy uvidíme svoje veci naspäť, ako bude s nimi naložené, kedy nás zavolajú k výpovedi. Asi štandardný postup.

***

Po mesiaci sme telefonovali pánovi vyšetrovateľovi s nádejou dozvedieť sa ako sa vec postúpila. Dostali sme len suchú odpoveď, že na zabavené veci prebiehajú znalecké posudky a znalcov je málo, takže to bude dlho trvať, najneskôr však do konca kalendárneho roka.

Keďže bez notebooku a mobilu sa v dnešnej dobe ťažko funguje a pracuje, obrátili sme sa o ďalší mesiac dňa 2.07.2018 na vyšetrovateľa opäť, tentoraz už písomne so žiadosťou o vrátenie vecí v znení:

Vážený pán vyšetrovateľ mjr. XY
Dňa 16.mája 2018 som na základe príkazu na domovú prehliadku, ktorá sa v mojom byte uskutočnila 10.mája 2018, bola dodatočne požiadaná o dobrovoľné vydanie veci, osobného notebooku, ktorý som následne odovzdala pánovi vyšetrovateľovi mjr. Mgr. YZ, o čom svedčí „Zápisnica o vydaní veci“.
Nakoľko mi v týchto dňoch končí materská dovolenka a od 22.júla 2018 nastupujem späť do práce, žiadam Vás vrátiť predmetnú vec, ktorú budem už nevyhnutne potrebovať na výkon vo svojom zamestnaní.
Mám za to, že uplynulo dostatok času, aby si vyšetrovateľ urobil kópie celého obsahu zabaveného notebooku, ktoré na pokračovanie v prebiehajúcom vyšetrovaní potrebuje a preto nevidím dôvody, pre ktoré mi má byť môj osobný notebook aj naďalej zadržiavaný.
Za skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

Odpoveď vyšetrovateľa zo dňa 12.07.2018:

„Na základe Vašej žiadosti o vrátenie veci …Vám oznamujem, že predmetný osobný notebook je v súčasnej dobe u pribratého znalca za účelom vypracovania znaleckého posudku. Ďalší postup v súvislosti zo zaistením osobným notebookom bude záležať od výsledkov znaleckého skúmania a následnej analýzy.“

V tejto odpovedi ďalej skopíroval paragrafy Trestného zákona, v ktorých mi podčiarkol časť o treste prepadnutí veci a zhabania veci, chcel mi tým niečo naznačiť? Alebo len postrašiť?

Dobre teda, čakáme..

ZNALCI? Áno, zistili sme už, že je treba znalca na to, aby sme vedeli, či máme doma extrémistický predmet. Nemal by občan v právnom štáte vopred vedieť čo je a čo nie je zakázané? Všetky predmety určené k predaju v našom pagan shope boli legálne zakúpené v krajinách EÚ a konkurenčné obchody a výrobcovia ich naďalej ponúkajú. Mám teda informovať svojich dodávateľov o tom, že pravdepodobne predávajú extrémistický materiál? Veru, viacerí remeselníci s výrobou prestali, prípadne zo svojej ponuky stiahli svoje výrobky. Ale prečo? Dodnes nikde nie je uvedený žiaden zoznam či metodický pokyn ako extrémistická symbolika vyzerá a čo znamená. Ani my sme nedostali žiadne poučenie, usmernenie, či zákaz na zabavené veci. To znamená, že ich môžem znova kúpiť a naďalej predávať? Alebo mi ich prídete opäť zabaviť? Podľa čoho sa mám riadiť?

***

Keďže som márne pátrala po odpovediach, mnohí ďalší predajcovia sa ma pýtajú „Ako to je? Môžeme naďalej vyrábať? Môžeme predávať svoje výrobky? Čo vlastne môžeme a nemôžme robiť?“

napísala som žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa dozorujúcemu prokurátorovi:

..dôvod tejto domovej prehliadky bol založený na základe mojej podnikateľskej aktivity – predaja tovaru prostredníctvom online obchodu s názvom Arkona Pagan Shop, ktorý prevádzkujem na webovej stránke www.arkona.sk. Hlavný dôvod domovej prehliadky tkvie v podozrení, že mnou ponúkaný tovar je považovaný za extrémistický materiál. S týmto absurdným tvrdením sa v žiadnom prípade nestotožňujem. Túto podnikateľskú aktivitu prevádzkujem svojho súkromia, uvedeného trvalého bydliska.

Európsky Súd pre ľudské práva (ďalej len ESLP) v prípade Niemetz vs. Nemecko z roku 1992 vyhlásil, že aj kancelárske priestory spadajú pod ochranu článku 8 Dohovoru a to Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života .

Článok 8 je definovaný nasledovne:

Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života

  • Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.
  • Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.

Je teda zrejmé, že štátne orgány môžu zásah vykonať, len po splnení podmienok uvedených v 2. odstavci citovaného článku.

V prvom rade treba preskúmať, či bola splnená podmienka nevyhnutnosti v demokratickej spoločnosti.

Všetky predmety, ktoré ponúkam na predaj vo svojom e-shope, sú na webovej stránke riadne pomenované, vyobrazené, s popisom. Úplný ponukový list je dostupný verejne, nie je zašifrovaný heslom, ani inak neprístupný. Nepredávam okrem nich, žiadne iné predmety, na ktoré by sa musel kupujúci špeciálne pýtať.

V kontexte záverečného odstavca spisu príkazu na domovú prehliadku táto prehliadka „môže prispieť“ a „môže ďalej spravdepodobniť“ formulované podozrenia.

V kontexte slova „NEVYHNUTNÝ“ vyjadril ESLR, že NIE JE synonymom výrazov “užitočný“ , „vhodný“, „žiadúci“, „želateľný“, „potrebný“.

Nakoľko, všetky mnou ponúkané predmety sú dostupné na webovej stránke verejne, nebolo nutné ich ešte špeciálne zadržať aj fyzicky. Celá ponuka tovaru sa na stránke nachádza spolu s uvedením celého môjho mena, adresy a kontaktov, čím sa k ich predaju verejne priznávam a nijako ho nepopieram. Zásah do môjho súkromia vykonaním domovej prehliadky v mojom obydlí teda nebol nevyhnutný, ale len očakával zadržanie ďalších predmetov, ktoré by boli pre vyšetrovateľa žiadúce. O čom svedčí aj zoznam zadržaných predmetov, ktoré s prípadom nesúvisia.

V druhom rade tu došlo k porušeniu podmienky predvídateľnosti.

Európsky súd pre ľudské práva opakovane rozhodol, že ustanovenia Európskeho dohovoru o ľudských právach (ďalej len EDĽP), ktoré podriaďujú zásah do výkonu práva alebo obmedzenie výkonu slobody zaručených dohovorom podmienke, aby boli „stanovené zákonom“, znamenajú nielen to, že opatrenie musí spočívať na právnom základe ako takom, teda musí mať „základ vo vnútroštátnom práve“. Daný „zákon“ musí byť „dostatočne dostupný a predvídateľný, t. j. formulovaný dostatočne presne, aby jednotlivcovi umožňoval náležite sa správať“, „posúdiť dôsledky, ktoré môžu pre neho vyplývať“, „posúdiť do tej miery, ktorá je primeraná vzhľadom na okolnosti prípadu dôsledky, ktoré môžu vyplývať z určitého aktu“.

„Zákon“ teda musí byť dostatočne jasný a predvídateľný, pokiaľ ide o zmysel a povahu uplatniteľných opatrení, a takisto musí dostatočne jasne definovať rozsah a pravidlá výkonu právomoci zasahovať do výkonu práv zaručených EDĽP.

Obmedzenie je teda prípustné len vtedy, ak má právny základ vo vnútroštátnom práve, a to právny základ, ktorý musí byť dostupný, jasný a predvídateľný, pričom všetky tieto podmienky vyplývajú z konceptu dodržiavania pravidiel právneho štátu.

Tu chcem zdôrazniť, že zásah orgánmi bol v tomto prípade aplikovaný príliš široko. Okrem toho, že boli zadržané predmety ponúkané v eshope, bolo zadržané aj značné množstvo súkromných predmetov, ktoré spadajú pod ochranu súkromia, navyše neboli nikdy a nikde ponúkané, či prezentované verejne. Jednalo sa čisto o moje a manželove súkromné predmety.

Podmienka, že akékoľvek obmedzenie musí byť „ustanovené zákonom“, podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva teda znamená, že konanie osôb vykonávajúcich verejnú moc má vopred stanovené limity, ktoré sú definované právnymi normami, čo „ukladá určité požiadavky, ktoré musia spĺňať tak samotné právne normy, ako aj postupy, ktoré majú zabezpečiť ich účinné dodržiavanie“.

V súvislosti s vyššie uvedeným dávam do pozornosti, že ani v jednom prípade, či už ide predmety ponúkané v mojom eshope, alebo ide o naše súkromné predmety, ani jeden z nich nie je v nijakom zákone definovaný ako „zakázaný“ alebo „extrémistický“. Podotýkam, že podobné či totožné predmety s rovnakou symbolikou, aké boli v rámci domovej prehliadky u mňa zadržané, sú aj naďalej ponúkané inými predajcami úplne bežne.

Takisto v súvislosti s vyššie uvedenými podmienkami predvídateľnosti mi je veľkou neznámou, na základe akého kľúča mi boli a stále sú zadržiavané práve moje predmety, jednak tie určené na predaj, ako i moje osobné predmety. Keďže na Slovensku neexistuje žiadna právna norma v zbierke zákonov, ktorá by definovala zakázané predmety či symboliku, nemám žiadnu možnosť zistiť, aké predmety sú pre orgány činné v trestnom konaní zaujímavé či považované za extrémistický materiál.
Navyše na moju žiadosť zo dňa 2.júla 2018 o vrátenie zadržanej veci, môjho osobného notebooku, mi vyšetrovateľ odpísal, že vec je, citujem: „..v súčasnej dobe u pribratého znalca za účelom vypracovania znaleckého posudku. Ďalší postup v súvislosti so zaisteným osobným notebookom bude záležať od výsledkov znaleckého skúmania a následnej analýzy.“
V
osobnom notebooku uchovávam dokumentáciu súvisiacu s podnikateľskou činnosťou, ohľadne zadržaných predmetov. Už len samotná skutočnosť, že na posúdenie významu týchto predmetov, musí byť privolaný znalec, je v rozpore s vyššie uvedenou podmienkou predvídateľnosti, nakoľko musí byť každému jasné, či materiál je alebo nie je extrémistický a za akých okolností možno vykonať takýto zásah do práva na súkromie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiadam prokurátora o preskúmanie postupu vyšetrovateľa a odstránenie protiprávneho stavu.

Odpoveď prokurátora zo dňa 28.11.2018 :

„Po podrobnom oboznámení sa z obsahom vašich podaní a predovšetkým obsahom vyšetrovacieho spisu som dospel k záveru, že postup vyšetrovateľa pri vykonávaní domovej prehliadky a pri následnom zaistení vášho notebooku bol v súlade zo zákonom a zároveň v jeho postupe nedošlo k takým pochybeniam, na ktoré by bolo potrebné reagovať zo strany dozorajúceho prokurátora.“

Dozorujúci prokurátor ďalej uvádza, že vykonanie domovej prehliadky bolo realizované na základe príkazu sudcu špeciálneho súdu a v tomto štádiu trestného konania žiaden orgán, najmä nie prokurátor, nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom preskúmavať alebo spochybňovať vydané súdne rozhodnutie.

***

S takmer totožným textom som sa obrátila i na Ústavný súd, nakoľko:

Ústava SR, II.Hlava Základné práva a slobody uvádza:
Čl.16, ods.1 „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.“
Čl.19, ods.2 „Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.“
Čl.21, ods.1 „Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva.“
Uvádza sa tiež, čl. 21, ods.2, že „Domová prehliadka je prípustná len v súvislosti s trestným konaním, a to na písomný a odôvodnený príkaz sudcu. Spôsob vykonania domovej prehliadky ustanoví zákon.“

Mám za to, že domová prehliadka v mojom obydlí bola vykonaná v rozpore s vyššie uvedenými článkami Ústavy SR a preto žiadam o preskúmanie ústavnosti rozhodnutia o vykonaní tejto domovej prehliadky a narušenia mojich práv a slobôd zaručených Ústavou SR.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiadam Ústavný súd SR o preskúmanie ústavnosti a odstránenie protiprávneho stavu.

Odpoveď z Ústavného súdu zo dňa 12.11.2018:

„Keďže Vaše podanie nespĺňa základné ústavné podmienky pre začatie konania o sťažnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby pred ústavným súdom a nezodpovedá ani zákonným náležitostiam, ktoré vyžaduje v § 20 ods. 1 a 2, § 49, § 50 a § 53 ods. 1 a 3 zákon o ústavnom súde, po posúdení obsahu konštatujem, že nejde o návrh na začatie konania, preto Vaše podanie odkladám podľa § 23a zákona o ústavnom súde.“

***

Jedným z kameňov úrazu boli veci súvisiace s ukrajinskou black-metalovou kapelou NOKTURNAL MORTUM. Pre úplnosť – od samého začiatku stojíme pri organizovaní pagan metalových koncertov pod názvom Noc Besov, na ktoré sú pozývané kapely z rôznych krajín, ktorých tvorba nejakým spôsobom súvisí s pohanskou tematikou. Promo materiály takýchto kapiel taktiež ponúkame, resp. ponúkali sme na arkona.sk. Nokturnal Motrum patrí medzi ne a radí sa medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie. Dalo sa očakávať, že národná kriminálna agentúra zasiahne i tu, keď mala odohrať svoj koncert 26.10.2019. Hneď ako to bolo možné sme našich priateľov prostredníctvom facebooku informovali o tom, že kapelu odstavili a zabavili im veci podobne ako aj nám. Mnohí fanúšikovia na koncerte ani nevedeli, že meškanie začiatku koncertu bolo spôsobené tým, že niektorí členovia kapely hodiny vypovedali na policajnej stanici a zvyšní mali výsluch ešte aj na ďalší deň po koncerte. V tomto prípade našťastie mal priebeh rýchlejší spád. Prizvaný znalec v priebehu jedného dňa vyhodnotil a „očistil“ kapelu od očierňovania extrémizmom, s čím sa vyšetrovateľ stotožnil a zároveň i rozhodol o vrátení zabavených vecí majiteľovi. Hoci nechať zahraničnú kapelu, ktorá bežne hrá na medzinárodných festivaloch inde podporovaných ministerstvom kultúry, do 02:00 v noci stáť pri ceste a fotiť im očíslované CDčka je dobrý trapas, v prípade iného výsledku by šlo o medzinárodný škandál. Tomuto zdarnému priebehu sme preto úprimne radi.

Na základe vyššie uvedených skutočností som tento týždeň opätovne podala žiadosť o vrátenie vecí z arkona.sk v znení:

Vážený pán vyšetrovateľ XY

Dňa 10.mája 2018, na základe príkazu na domovú prehliadku, mi bolo z môjho obydlia odňatých množstvo súkromných vecí, okrem iného i predmety súvisiace s hudobnou kapelou Nokturnal Mortum, ako údajne extrémistický materiál.
Táto metalová kapela dňa 19.10.2019 koncertovala v Banskej Bystrici, kedy jej členom boli taktiež odobraté veci ako tričká, mikiny, nášivky, hudobné nosiče a i. predmety prezentujúce ich tvorbu a to z obdobných dôvodov, t.j. ako údajne extrémistický materiál. Tieto boli odoslané na expertízu znalcovi zo zoznamu znalcov MV SR Mgr. XX, Phd., ktorý sa jednoznačne vyjadril, že sa nejedná o extrémistický materiál.
S uvedeným výrokom sa stotožnil aj vyšetrovateľ PZ kpt. JUDr. YY, ktorý podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku rozhodol o vrátení týchto vecí.
„Ak vec, ktorá bola podľa § 89 vydaná, podľa § 91 odňatá, alebo podľa § 92 prevzatá, na ďalšie konanie nie je potrebná a ak neprichádza do úvahy jej prepadnutie alebo zhabanie, vec sa vráti tomu, kto ju vydal, komu bola odňatá alebo u koho zaistená podľa osobitného zákona.“
Nakoľko mám za to, že k mne odňatým veciam už existuje znalecký posudok potvrdzujúci fakt, že sa nejedná o extrémistický materiál, minimálne v rozsahu predmetov súvisiacich s hudobnou kapelou Nokturnal Mortum, oprávnene Vás žiadam o bezodkladné vrátenie všetkých týchto vecí.
Zároveň Vás žiadam o podanie informácie o všetkých doteraz vykonaných znaleckých posudkoch k mne zabaveným veciam, pretože už pomaly uplynie 18 mesiacov od ich zabavenia.

Za skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

***

Včera bol 10.november 2019 a my sme si pripomenuli jeden a pol roka od začiatku tohto príbehu a stále žiadna zmena. Stále bez zabavených vecí, stále bez predvolania, stále bez istoty no stále s nádejou v spravodlivosť a právny štát.

Na záver už len také zamyslenie sa.. ako je možné v dnešnej dobe plnej tolerancie, oslave inakosti a podpore menšín všakovakého druhu, odsudzovať a kriminalizovať nás za to, že sme možno do istej miery iní..? V čom spočíva náš extrémizmus? Že vyznávame rodnú vieru?

Toto nie je boj proti extrémizmu, ale proti zdravému rozumu a demokracii.
Toto nie je boj proti extrémizmu, ale podnecovanie ľudí k nenávisti.
Toto nie je boj proti extrémizmu, ale totalitné praktiky.

Aryanna&Slavojn

Pridaj komentár